Logo MyThaiLove

What do you say to your Thai girlfriend?

Home » More Thailand dating blogs

Romantic Thai Phrases

 1. You melt my heart

  • คุณทำให้ใจผมละลาย /kun tam-hâi jai pŏm lá-laai/
 2. I have got a crush on you

  • คุณโดนใจผมมาก /kun doan-jai pŏm mâak/
 3. I can’t stop thinking about you

  • ผมหยุดคิดถึงคุณไม่ได้/pŏm yùt kít-tŭeng kun mâi-dâai/
 4. I like you more than a friend

  • ผมชอบคุณมากกว่าเพื่อนpŏm châwp kun mâak gwàa pûean
 5. I have a lot of friends already

  • ผมมีเพื่อนเยอะแล้ว/pŏm mii pûean yér láew
 6. I am the luckiest man on earth

  • ผมเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกpŏm bpen pûu-chaai tîi chôok-dii tîi sùt nai lôok
 7. I am lucky to have met you

  • ผมโชคดีที่ได้เจอคุณpŏm chôok-dii tîi dâai jer kun
 8. How much do you love me?

  • คุณรักผมมากแค่ไหนkun rák pŏm mâak kâe-năi?
 9. I love you more than I love myself

  • ผมรักคุณมากกว่ารักตัวเองpŏm rák kun mâak gwàa rák dtua-eeng
 10. We will love each other till death do us part

  • เราจะรักกันจนกว่าความตายจะพรากเราจากกันrao jà rák gan jon gwàa kwaam-dtaai jà prâak rao jàak gan

Ready to Find Your Thai Love?

If you’re ready to find your romantic partner in Thailand, reach out to us at [mythailoveofficial@gmail.com] for matchmaking and dating advisory services.

Remember, expressing your love in Thai can make your relationship even more special!

More Thailand dating advice

© My Thai Love 2024 | Privacy | Terms | Blog | Signup for Women